Legion Maryi

LEGIO MARIAE

przy parafii   św. Jana Pawła II w Biłgoraju

 

słowa: św.  Maksymiliana Maria Kolbe:

Niepokalana jest drabiną  po której idziemy do Najświętszego Serca Jezusowego, a kto usuwałby drabinę nie wejdzie do góry i runie na ziemię. Na tym świecie jesteśmy podróżnymi, pozostaną po nas tylko dobre uczynki”.

             Legion Maryi – jest katolickim ruchem  apostolstwa ludzi świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana.

Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Legion opiera się  na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza jej wiary. Jest zatem zorganizowany na wzór armii w szczególności armii starożytnego Rzymu.  Jest armią, a Maryja jest jego Królową. Czekała od początku, aby do swoich oddziałów  przyjąć tych, którzy zgłaszają się na służbę w Jej szeregach. To nie legioniści przyjęli Maryję, Ona ich przyjęła i odtąd idą i walczą w Jej Imię. Wierząc , że nie ustaną i zwyciężą, o ile będą z Nią zjednoczeni.

 

   Św. Jan Paweł II w słowach skierowanych do legionistów włoskich w 1982r powiedział: „Zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi.”

       Dlatego celem Legionu Maryi jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenie Królestwa Bożego w świecie.

Charyzmatem Legionu jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej  nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści  zawsze we dwoje , idą zarówno do niewierzących jak i ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele.

                                        Struktura i organizacja

Schemat organizacyjny Legionu Maryi przedstawia się następująco:

Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafian zwana prezydium, licząca kilka, kilkanaście osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. Proboszcza oraz czteroosobowy zarząd tj. Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Skarbnik. Każda grupa odbywa regularne  cotygodniowe spotkania formacyjno-modlitewne , a każdy członek grupy – aktywny  – ma obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz w podejmowaniu czynnej ewangelizacji.

Kilka grup parafialnych  tworzą radę wyższą tzw. Kurię. Kilka Kurii tworzy Komicja  ( pokrywające się zazwyczaj z obszarem diecezji  ). Księdza opiekuna duchowego dla rad Legionu mianuje ks. biskup Ordynariusz.

Jeżeli w kraju jest kilka Komicjów , to jedno z nich czasem uzyskuje status rady wyższej  zwanej Regia, lub Senat. Rady danego kraju (Komicja, lub Regia /Senat/ podlegają naczelnej radzie Legionu Maryi, jaką jest Concillium Legionis Mariae z siedzibą w Dublinie.

Oprócz  członków aktywnych bardzo ważną grupą w Legionie są członkowie pomocniczy, wspierający swą działalność codzienną modlitwą pracę apostolską Legionu na całym świecie.

 

                     Patronami Legionu w modlitwach legionowych są:

św. Józef, św, Jan Ewangelista , św. Ludwik Maria  Grignion De Montfort,

św. Michał Archanioł, św. Gabriel Archanioł, zastępy niebieskie Maryjny Legion Aniołów, św. Jan Chrzciciel,św. Piotr, św. Paweł.

 

                     Apostolat czynu Legionu to:

– odwiedzanie mieszkańców w apostolacie od drzwi do drzwi w związku

  z roznoszeniem opłatka,

– apostolat z cudownym medalikiem zwłaszcza w dniu 27 listopada

  w  którym  obchodzimy Dzień Cudownego Medalika,

– odwiedzanie osób samotnych, chorych, w szpitalach,

 w Domach Opieki Społecznej itp.,

– opieka nad kaplicami, krzyżami,

– prace pomocnicze w parafii,

  Czynna praca apostolska legionistów polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi wierzących i niewierzących, niesienie im wsparcia duchowego, oraz   podtrzymywaniu i pogłębianiu wiary katolickiej.

 Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną.

                Formacja legionistów odbywa się poprzez:

– cotygodniowe spotkanie członków czynnych,

– comiesięczne spotkanie członków wspierających,

– udział w legionowych dniach skupienia,

– udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych,

– ogólnopolską pielgrzymką Legionu Maryi na Jasną Górę w m-cu wrześniu,

– pielgrzymki do sanktuarium w Polsce

– udział w dorocznej uroczystości ACIES z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji święta  Zwiastowania NMP.

 

Podstawową metodą przygotowania do apostolatu jest metoda mistrz- uczeń.

Doświadczony legionista wtajemnicza duchowość i apostolstwo początkującego legionistę. A nie zastąpionym środkiem formacji jest:

systematyczne studiowanie „Podręcznika Legionu Maryi”.

Cotygodniowe spotkanie obejmuje rozwój duchowości i przygotowanie do prowadzenia apostolatu. Pracę powyższe wykonują  członkowie aktywni, czynni na tyle na ile wystarcza im sił.

Podczas spotkań w salce legionowej  odmawiamy modlitwy legionowe

z naszego modlitewnika (Tessera) , oraz jedną część różańca świętego

w intencjach Matki Bożej. Po wysłuchaniu alokucji  składamy sprawozdania

z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmujemy  nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkanie trwa około 1,5 godz.

Musimy pamiętać,że podstawowym obowiązkiem każdego legionisty czynnego jest:

– uczestnictwo w cotygodniowym spotkaniu,

– wykonanie pracy, zadania zleconego przez prezydium na spotkaniu

  legionowym,

– codziennego odmawiania kateny.

Obowiązkiem członka wspierającego , pomocniczego jest:

– odmawianie całej tessery i części różańca w intencjach Legionu

  (tzn. w intencjach Matki Bożej)

– uczestnictwo o ile to możliwe w spotkaniach okresowych (np. raz

  w miesiącu ) prowadzonych dla członków wspierających, gdzie dokonuje

  się ich formacja legionowa i poznawanie spraw Legionu Maryi.

 

                      Kto może zostać legionistą?

 

Legionistą może być każdy, kto  świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim , niezależnie od wykształcenia, wieku , posiadania wiedzy religijnej. Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, czeka na swoją armię, która przeciwstawia się złu. Każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Jezusa i Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

        

               Jak możemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa?

               Kiedy możemy tego dokonać?

 

Teraz jeżeli wstąpisz do Legionu i jeżeli zostaniesz członkiem to Legion Maryi pomoże Ci:

– zostać człowiekiem , który wzrasta w świętości,

– zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,

– pracować ramię w ramię z Maryją , naszą Matką,

– poddać się Duchowi Świętemu,

– czynić małe i  wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.

 

         Dlaczego mam zostać członkiem Legionu?

 

– ponieważ Chrystus potrzebuje Ciebie już dzisiaj, żeby dokonać

  swych wspaniałych dzieł miłosierdzia.

 

 

W naszej parafii  od początku istnienia, której budowniczym był ks.  Proboszcz Prałat Józef Flis

jest również opiekunem duchowym i wielbicielem Legionu Maryi, który powstał w dniu 07 września 2014r.

W chwili obecnej są dwa prezydia:

  1. Prezydium pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, które liczy:

    16 członków aktywnych działających czynnie, oraz 58   członków wspierających  poprzez    codzienną modlitwę.

  1. Prezydium pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, 

  liczy 17 członków aktywnych  działających czynnie, oraz 58 członków  wspierających  poprzez  codzienną modlitwę.

 

Zapraszamy na spotkania Legionu w naszej parafii, które odbywają

się w salce legionowej (I-sze piętro domu parafialnego – nad zakrystią) w niżej podanych terminach.

 

  1. Prezydium  pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej

raz w tygodniu w każdy wtorek

  1. godz. 15/30 czas zimowy
  2. godz. 16.00 czas letni

 

2. Prezydium pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi 

raz w tygodniu w każdy poniedziałek po mszy wieczorowej,

  1. godz. 17/30 czas zimowy
  2. godz. 18/30 czas letni

 

Spotkanie członków wspierających odbywa się w salce legionowej

raz w miesiącu tj. w pierwszą środę miesiąca po mszy wieczorowej,

  1. godz. 17/30 czas zimowy
  2. godz. 18/30 czas letni

 

 

Szczęść Boże!!!


 

 autor:I M.

opracowanie: w.s.